Baner z nazwą Związku

Informacje o podjętych pracach-rozmowach z pracodawcą

Podjęte rozmowy przez ZZPUM i USK z władzami Uczelni w kadencji 2018-2022

Podjęto rozmowy i prace nad poprawkami do:

ZFŚS w UM

 1. 04.2019 – Preliminarz ZFŚS w UM na 2019r
 2. 05.2019 – Rozliczenie ZFŚS w UM za 2018r
 3. 03.2020 Zmiany w Regulaminie ZFŚS
 4. 04.2020 Preliminarz ZFŚS w UM na 2020r
 5. 04.2020r. -Poprawki do Preliminarza na 2020r
 6. 09.2020r Akceptacja zakupu bonów świątecznych dla pracowników i emerytów w 2020r

Dokumenty UM

 1. 12.2018r – zmiany w Regulaminie Pracy UM
 2. 12.2018 r – projekt Zarządzenia w sprawie zmiany treści w Regulaminie Pracy
 3. 03.2019r.-
 4. 04.2019r.-konsultacje w sprawie projektu zmian do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych…
 5. 04.2019
 6. 05.2019 – rozmowy w sprawie zasad podziału podwyżek oraz zmian w regulaminie wynagradzania
 7. 05.2019r.- prace nad projektem nowego Statutu UM
 8. 05.2019r. – spotkanie w sprawie zasad podziału podwyżek oraz zmian w regulaminie wynagradzania
 9. 06.2019 – spotkanie w sprawie zasad podziału podwyżek oraz zmian w regulaminie wynagradzania
 10. 06.2019r.- zaopiniowanie ostatecznej wersji Statutu UM
 11. 09.2019r. – podjęcie rozmów w sprawach zmian w Regulaminie Pracy i Regulaminie wynagradzania
 12. 10.2019r. -rozmowy nad projektem zmian w Statucie UM
 13. 11.2019r. udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych
 14. 12.2019r. – udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych c.d.
 15. 01.2020r.- . udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych c.d.
 16. 02.2020r. – udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych c.d.
 17. 03.2020r. – udział w pracach Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych c.d.
 18. 03.2020r. akceptacja zmian w zarządzeniach dotyczących wysokości stawek dla nauczycieli akademickich prowadzących praktyki dla studentów anglojęzycznych
 19. 04.2020r. – udział w pracach Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych w sprawie zmiany treści Statutu UM
 20. 05.2020r. – udział w pracach Senackiej Komisji Statutowych i Organizacyjnych w sprawie zmiany treści Statutu UM
 21. 05.2020r.- rozpoczęcie prac nad projektem Regulamin okresowych ocen nauczycieli akademickich
 22. 06.2020r. udział w pracach Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych w sprawie zmiany treści Statutu UM;
 23. 06.2020r. – udział w pracach Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organizacyjnych w sprawie zmiany treści Statutu UM
 24. 06.2020r. – wydanie opinii do projektu Regulaminu ocen nauczycieli akademickich
 25. 07.2020r.- Uwagi do Regulaminu ocen nauczycieli
 26. 07.2020r. – spotkanie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych
 27. 07.2020r- – odpowiedź do projektu poprawek w regulaminie ocen nauczycieli
 28. 07.2020r. – spotkanie w sprawie analizy oferentów Pracowniczych Planów Kapitałowych
 29. 08.2020r. – analiza oferentów PPK dla pracowników UM
 30. 09.2020r.,- akceptacja zmian w Statucie
 31. 09.2020r, – analiza wag do PPK
 32. 09.2020r. – wydanie wspólnego z innymi związkami stanowiska w sprawie WAG do PPK
 33. 09.2020r. spotkanie dotyczące analizy instytucji finansowych do programu PPK
 34. 10.2020r. – podpisanie protokołu wyboru instytucji finansowej do obsługi PPK
 35. 10.2020r. – udział w zdalnym posiedzeniu Senatu UM
 36. 11.2020r.- udział w zdalnym posiedzeniu Senatu UM
 37. 12.2020r. – Posiedzenia Komisji Oceniającej Uczelni
 38. 12.2020r- Rozpoczęcie prac nad Regulaminem wynagradzania pracowników będących i nie będących nauczycielami akademickimi
 39. 12.2020r. -zdalne spotkanie w sprawie projektu Regulaminu wynagradzania pracowników będących i nie będących nauczycielami akademickimi
 40. 01.2021r -uwagi do projektu Regulaminu wynagradzania pracowników będących i nie będących nauczycielami akademickimi
 41. 01.2021r. omówienie poprawek do projektu Regulaminu wynagradzania pracowników będących i nie będących nauczycielami akademickimi
 42. 01.2021r. – uzupełnione uwagi do projektu Regulaminu wynagradzania pracowników będących i nie będących nauczycielami akademickimi
 43. 01.2020r. – uwagi do projektu poprawek do przedstawionego Regulaminu wynagradzania pracowników będących i nie będących nauczycielami akademickimi
 44. 01.2021r. udział w zdalnym posiedzeniu Senatu UM
Podziel się