Baner z nazwą Związku

Cele

Obrona praw, godności i interesów pracowników

a w szczególności:

 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników oraz ich rodzin,
 2. Obrona praw pracowniczych, wynagrodzenia, warunków socjalno- bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. Harmonizowanie działań zakładu pracy z interesami pracowników,
 4. Oddziaływanie na rzecz demokracji życia wewnątrzzakładowego, praworządności, sprawiedliwości społecznej i koleżeńskiej solidarności oraz kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich,
 5. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno- zawodowej młodych pracowników,
 6. Pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
 7. Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych,
 8. Współdziałanie w powoływaniu zakładowych komisji rozjemczych i czuwanie nad zapewnieniem im przez administrację odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych, gwarantujących sprawne funkcjonowanie,
 9. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących interesów pracowniczych, w tym planu finansowo-rzeczowego uczelni,
 10. Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień,
 11. Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z państwową inspekcją pracy,
 12. Udzielanie pomocy prawnej, zasiłków statutowych, zapomóg losowych członkom związku
 13. Otaczanie troską i opieką oraz udzielanie pomocy rencistom, emerytom członkom związku,
Podziel się