Baner z nazwą Związku

Współpraca

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W trosce o interesy pracownicze wszystkich zatrudnionych w UM i Szpitalach Klinicznych oraz o uzyskanie lepszych efektów w rozmowach z władzami Uczelni współpracujemy z przedstawicielami niżej wymienionych uczelnianych związków zawodowych:

 • UKK NSZZ”Solidarność” Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych w Łodzi
  [UKK NSZZ „Solidarność” UM i USK w Łodzi]
 • Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wojska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  [NSZZ PW UM w Łodzi],

Bierzemy udział w pracach nad:

 • tworzeniem Regulaminów pracy UM,
 • wnoszeniem poprawek do Regulaminów wynagradzania w UM,
 • opracowaniem algorytmu wysokości podwyżek w UM,
 • przyjęciem Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • wprowadzeniem poprawek i uwag do Regulaminu ZFŚS
 • wyborem brokerów ubezpieczeniowych dostawców programów emerytalnych w ramach wprowadzanych pracowniczych planach kapitałowych (PPK)

Zapraszamy do wspólnego działania dla dobra pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podziel się